Technik doradca/Doradca – obsługa gminy Nidzica

Technik doradca/Doradca – obsługa gminy Nidzica

Info

Opis

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: 89 535 76 84, 89 526 44 39, 89 526 82 29, e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl

Ogłoszenie nr 21/2023 na stanowisko 

 

Technik doradca/Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 1, Zespół Doradców w Nidzicy – obsługa gminy Nidzica.

 

Podstawowy zakres obowiązków :

 

 1. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej
  w zakresie:

  • systemów i technologii produkcji rolniczej,
  • ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym,
  • przetwórstwa i marketingu produktów rolno-spożywczych, w tym lokalnych regionalnych,
  • integracji poziomej i pionowej,
  • aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich i rozwoju przedsiębiorczości, w tym pozarolniczej,
  • zasad finansowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków krajowych lub zagranicznych,
  • ochrony środowiska, bioróżnorodności, zapobiegania i adaptacji do zmian klimatu,
  • zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;
 2. prowadzenie monitoringu cen płodów rolnych, środków produkcji, nawozów mineralnych;
 3. upowszechnianie rolniczych informacji rynkowych;
 4. prowadzenie monitoringu przebiegu prac w rolnictwie;
 5. prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych;
 6. współudział w organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć  upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
 7. sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych;
 8. sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych;
 9. sporządzanie planów działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej, planów działalności ekologicznej;
 10. sporządzanie planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
 11. wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • umiejętność prowadzenia doradztwa i szkoleń,
 • dobra znajomość programów komputerowych Microsoft Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B oraz samochodu.

Preferowane:

 • wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne
 • miejsce zamieszkania – teren obsługiwanej gminy,
 • pochodzenie wiejskie,
 • doświadczenie w pracy z rolnikami i przedsiębiorcami rolnymi.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • dokumenty  potwierdzające  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  (kserokopie świadectwa ukończenia szkoły, świadectw pracy, oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – (w załączeniu).

Termin składania dokumentów: do 10.10.2023 r. godz. 15.00

Dokumenty należy przesłać z oznaczeniem „Nabór – ogłoszenie 21/2023”:

pocztą na adres  WMODR z siedzibą w Olsztynie  10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91 lub
pocztą elektroniczną (skany dokumentów) na adres e-mail sekretariat@w-modr.pl – w tytule e-maila należy wpisać „Nabór – ogłoszenie nr 21/2023”.