fbpx
RATUSZ
  • 22/07/2021 16:54
  • Olsztyn

Obowiązki:

1. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi, w tym:
a) weryfikacja dokumentacji technicznej przyszłych budów,
b) weryfikacja dokumentacji prowadzonej budowy,
c) rozliczanie indywidualnych zadań wg prowadzonej branży,
d) dokonywanie odbiorów częściowych i końcowego budowy oraz nadzór zgodności zgłaszanych do odbioru robót zgodnie z zatwierdzonym projektem i zawartymi umowami,
e) przekazywanie zrealizowanych zadań do użytkowania,
f) przygotowywanie wniosków do przetargu dla zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przygotowywanie postępowań dla zamówień nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych, związanych z realizowanymi inwestycjami,
g) przygotowywanie umów i aneksów do umów związanych z realizowanym przedsięwzięciem,
2. realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
3. przeprowadzanie w okresach gwarancji, przeglądów obiektów, egzekwowanie naprawy lub usunięcia usterek w wypadku ich stwierdzenia,
4. sporządzanie przedmiaru robót i szczegółowych specyfikacji dla prac nie wymagających pozwolenia na budowę,
5. udział w pracach Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych oraz Komisji Przetargowej. . pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi, w tym:
a) weryfikacja dokumentacji technicznej przyszłych budów,
b) weryfikacja dokumentacji prowadzonej budowy,
c) rozliczanie indywidualnych zadań wg prowadzonej branży,
d) dokonywanie odbiorów częściowych i końcowego budowy oraz nadzór zgodności zgłaszanych do odbioru robót zgodnie z zatwierdzonym projektem i zawartymi umowami,
e) przekazywanie zrealizowanych zadań do użytkowania,
f) przygotowywanie wniosków do przetargu dla zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przygotowywanie postępowań dla zamówień nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych, związanych z realizowanymi inwestycjami,
g) przygotowywanie umów i aneksów do umów związanych z realizowanym przedsięwzięciem,
2. realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
3. przeprowadzanie w okresach gwarancji, przeglądów obiektów, egzekwowanie naprawy lub usunięcia usterek w wypadku ich stwierdzenia,
4. sporządzanie przedmiaru robót i szczegółowych specyfikacji dla prac nie wymagających pozwolenia na budowę,
5. udział w pracach Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych oraz Komisji Przetargowej.

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe o kierunku elektrotechnika lub inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka,
co najmniej 3 letni staż pracy,
uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Znajomość ustaw:
– Prawo budowlane,
– Prawo zamówień publicznych,
– Kodeks postępowania administracyjnego,
brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru

Umiejętności:

terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac
realizacja zleconych prac
aktualność i kompleksowość wiedzy na zajmowanym stanowisku
komunikacja ze współpracownikami i interesantami
inicjatywa i zaangażowanie w realizację

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

list motywacyjny,
skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
skan lub zdjęcie uprawnień budowlanych,
skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).

Termin składania ofert:
01-08-2021

Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)

Formularz aplikacji:

e-rekrutacje.olsztyn.eu

Info

  • Kategoria : Administracja państwowa