fbpx
RATUSZ-4
  • 22/07/2021 17:10
  • Olsztyn

Obowiązki:

1. Prowadzenie procedury administracyjnej dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3. Sporządzanie i wydawanie opinii, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe o kierunku architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna,
co najmniej 3 letni staż pracy,
znajomość ustaw:
– o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– prawo budowlane,
– kodeks postępowania administracyjnego,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
uprawnienia projektowe w branży architektonicznej lub urbanistycznej,

Umiejętności:

Terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,
Organizacja pracy własnej,
Aktualność i kompleksowość wiedzy,
Komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
Samodzielność,
Kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

list motywacyjny,
skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),

Termin składania ofert:
01-08-2021

Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)

Link do aplikowania:

e-rekrutacje.olsztyn.eu

Info

  • Kategoria : Administracja państwowa