fbpx
  • 02/09/2021 12:51
  • Olsztyn

Miejsce pracy:Piłsudskiego 64 b, 10-450 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie
Zakres obowiązków:1.Organizacja miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym:
– przyjmowanie i ocena wniosków o sfinansowanie zatrudnienia bezrobotnych,
– badanie przedsiębiorcy pod kątem możliwości udzielenia pomocy publicznej oraz
wielkości udzielonej pomocy publicznej,
– negocjowanie warunków organizacji miejsc pracy dla bezrobotnych,
– przygotowywanie umów,
– realizacja zawartych umów, w tym m.in. prowadzenie rejestru, teczek pracodawców, przyjmowanie, sprawdzanie i przekazywanie wniosków o refundacje do działu finansowo-księgowego, uzupełnianie dokumentacji związanej z zorganizowanymi miejscami pracy, współpraca z pośrednikami pracy,
– wprowadzanie umów oraz wniosków do systemu informatycznego.
2.Organizacja prac społecznie użytecznych, w tym:
– przyjmowanie planów prac społecznie użytecznych,
– przygotowywanie porozumień w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych,
– realizacja zawartych porozumień, w tym m.in. prowadzenie rejestru, przyjmowanie, sprawdzanie i przekazywanie wniosków o refundacje do działu finansowo-księgowego, uzupełnianie dokumentacji związanej z zorganizowanymi pracami.
3.Realizowanie i finansowanie działań w ramach bonu zatrudnieniowego, dofinansowania do wynagrodzeń osoby powyżej 50 roku życia, w tym:
– przyjmowanie i ocena wniosków,
– wydawanie opinii dotyczącej dotychczasowej współpracy z pracodawcą
składającym wniosek,
– przygotowywanie i realizacja umów.
godziny pracy 7:30-15:30
Rodzaj umowy:Umowa o pracę na okres próbny
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:NIE
Wymiar etatu:1
Zmianowość:jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:40
Liczba godzin pracy w miesiącu:160
Data rozpoczęcia:14.09.2021
Data zakończenia pracy:14.03.2022
Wynagrodzenie brutto:od 2 800 PLN wynagrodzenie 2800 +dodatek stażowy
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:pozostali pracownicy obsługi biurowej
Typ propozycji:
Zapewnienie wyżywienia:NIE
Zapewnienie zakwaterowania:NIE
Zatrudnienie od zaraz:NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:NIE

Wymagania konieczne
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Pozostałe wymagania
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku): 1.Obywatelstwo polskie. 2.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 4.Ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, w szczególności: rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne ( Dz.U. z 2014r. poz. 864). 5.Ogólna znajomość zasad organizacji i finansowania instrumentów rynku pracy wymienionych w Rozdziale 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 6.Ogólna znajomość zasad udzielania pomocy de minimis w instrumentach rynku pracy. 7.Znajomość programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014 2020, których celem jest wsparcie w aktywizacji osób bezrobotnych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 2020). 8.Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 9.Dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Excel, poczty elektronicznej, Internetu), umiejętność obsługi urządzeń biurowych. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku): 1.Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej. 2.Znajomość problematyki rynku pracy. 3.Rzetelność i obowiązkowość, samodzielność. 4.Samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań. 5.Komunikatywność, odporność na stres, otwartość na ludzi, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, poczucie odpowiedzialności

Pracodawca:Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Krótki opis działalności gospodarczej:
Nr KRAZ:
Adres www:
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy
Adres:Piłsudskiego 64 b, 10-450 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie
Osoba do kontaktu:
Numer telefonu:89 5372843
E-mail:
Język aplikacji:polski
Wymagane dokumenty:Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.List motywacyjny.
2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4.Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, dotyczących wszystkich zakończonych stosunków pracy. W przypadku trwającego stosunku pracy złożenie przez kandydata oświadczenia/zaświadczenia zawierającego datę zatrudnienia.
5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych.
6.Oświadczenie o nieskazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
8.Klauzula zgody o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
List motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenia wymienione w pkt 5, 6, 7 oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROGRAMÓW-STAŻYSTY:
1. Osobiście w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64B w Olsztynie (pokój 25, II piętro – sekretariat)
lub
2. Pocztą na adres: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64B, 10-450 Olsztyn.
Termin składania dokumentów do 13.09.2021 roku.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /mup.olsztyn.ibip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:Preferowane formy kontaktu: telefon

Info

  • Kategoria : Administracja państwowa