fbpx
RATUSZ-3
  • 22/07/2021 17:07
  • Olsztyn

Obowiązki:

Przygotowywanie, pod nadzorem, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
Prowadzenie, pod nadzorem, procedury wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
Przygotowywanie, pod nadzorem, analiz urbanistycznych w formie opisowej i graficznej,
Przeprowadzanie wizji lokalnych i sporządzanie dokumentacji fotograficznej,
Przygotowywanie, pod nadzorem, informacji, zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe o kierunku architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna,
znajomość ustaw:
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– Kodeks postępowania administracyjnego,
brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Umiejętności:

terminowość i poprawność wykonywanych prac,
komunikacja ze współpracownikami i interesantami
zaangażowanie w pracę,
chęć podnoszenia kwalifikacji,
kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

list motywacyjny,
skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Termin składania ofert:
01-08-2021

Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)

Link do aplikowania:

e-rekrutacje.olsztyn.eu/

Info

  • Kategoria : Administracja państwowa