fbpx
RATUSZ-1
  • 22/07/2021 17:00
  • Olsztyn

Obowiązki:

Przygotowywanie wniosków do przetargów na projektowanie i realizację inwestycji, do których stosuje się przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz przygotowywanie  umów na opracowanie dokumentacji i realizację inwestycji oraz remontów,
Przygotowywanie przetargów na projektowanie i realizację inwestycji i remontów miejskich, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umów z wybranym oferentem,
Przygotowywanie protokołów z postępowań przetargowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
Weryfikacja projektów technicznych pod względem celowości oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej,
Przygotowywanie wniosków na decyzje administracyjne oraz przygotowywanie oświadczeń o dysponowaniu nieruchomościami,
Sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
Przygotowywanie wniosków inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Finansowego,
Opracowywanie zakresów rzeczowych do wniosków w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań w ramach społecznych inicjatyw lokalnych i inwestorów zewnętrznych,
Przygotowywanie porozumień/umów w sprawie realizacji sieci deszczowej,
Udział w pracach Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych oraz w pracach Komisji Przetargowych.
Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo lub  inżynieria środowiska lub inżynieria i gospodarka wodna lub energetyka lub elektrotechnika lub inżynieria elektryczna lub architektura,
co najmniej 3 letni staż pracy,

Znajomość ustaw:

– Prawo budowlane,
– Prawo zamówień publicznych,
– Kodeks postępowania administracyjnego,
brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami,

Umiejętności:

terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,
organizacja pracy własnej,
aktualność i kompleksowość wiedzy,
komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
samodzielność,
kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

list motywacyjny,
skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).

Termin składania ofert:
01-08-2021

Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)

Link do aplikacji
e-rekrutacje.olsztyn.eu

Info

  • Kategoria : Administracja państwowa