fbpx
RATUSZ-2
  • 22/07/2021 17:04
  • Olsztyn

Obowiązki:

Nadzorowanie utrzymania sieci kanalizacji opadowej, cieki powierzchniowe i lokalne systemy kanalizacyjne,
Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych,
Nadzorowanie prac zleconych firmom zewnętrznym w zakresie gospodarki wodami opadowymi,
Prowadzenie spraw związanych z opłatami za wprowadzanie ścieków opadowych do wód otwartych oraz opłatami za odprowadzenie ścieków opadowych do sieci kanalizacji deszczowej,
Udział w Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria środowiska lub inżynieria i gospodarka wodna lub melioracja lub budownictwo,
co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej,
uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, w specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub inżynieryjnej hydrotechnicznej w zakresie melioracji wodnych,
Znajomość ustaw:
– Prawo budowlane,
– Prawo wodne,
– Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
– Prawo zamówień publicznych,
– Kodeks postępowania administracyjnego,
brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

umiejętność kosztorysowania,
1 rok pracy zawodowej na podobnym stanowisku,

Umiejętności:

terminowość i dokładność,
umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

list motywacyjny,
skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
skan lub zdjęcie uprawnień budowlanych,
skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).

Termin składania ofert:

01-08-2021

Miejsce składania ofert:

Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)

Link do aplikowania
e-rekrutacje.olsztyn.eu

Info

  • Kategoria : Administracja państwowa